OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obencé informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v těchto zásadách o ochraně osobních údajů.

Shromaždování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Osobní údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v impressu těchto webových stránek.

Jak získáváme vaše údaje?

Na jedné straně získáváme vaše údaje tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování obsahu webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V souvislosti s touto otázkou a dalšími otázkami týkajícími se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impressu. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnocovat vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud navštívíte tyto webové stránky, získáváme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Objasňují také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili na to, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů pro tyto webové stránky je:

ABBF Bausoft AG
Route André Piller 29
CH-1762 Givisiez / FR

Telefon: +41 26 469 70 30
E-Mail: info@abbf.ch

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odovlání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání není odvoláním nijak dotčena.

Právo vznést námitku proti shromaždování údajů ve zvláštních případech proti přímému marketingu (ČL. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jestliže vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje následně používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení ustanovení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impressu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impressu. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud popřete správnost svých osobních údajů, které máme k dispozici, budeme obvykle potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Jestliže ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Jestliže jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „relační soubory cookie“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, můžete povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo zakázat všechny soubory cookie nebo můžete aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů popsány samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referenční adresa URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje se nepropojují s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme dál bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud neskončí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dál bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), protože naším oprávněným zájmem je efektivní zpracování nám adresovaných požadavků.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud neskončí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, a využívat další funkce webu. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky, nebo v případě technicky nezbytných změn vás budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje získané během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na našich webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů pří uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo k němu dochází pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Plugin prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci využívat funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Předávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: Deaktvovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Newsletter

ÚDAJE O NEWSLETTERU

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit se z odběru“ v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, tímto zůstávají nedotčeny.

6. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webových stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může společnost Youtube ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může společnost Youtube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby vaše chování při prohlížení přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Naše webové stránky používají pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem Vimeo, vytvoří se spojení se servery Vimeo. Serveru Vimeo jsou tak předány informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni ke službě Vimeo nebo nemáte účet u služby Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo, aby vaše chování při prohlížení přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.

Vimeo používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webové stránky. Pro účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají plně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatického slídění a před spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=dehttps://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Vlastní služby

ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNÁNÍ

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci uchazečského procesu. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel získávání údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracujeme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky v rámci uchazečských pohovorů atd.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG-neu (nový spolkový zákon o ochraně osobních údajů) podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (obecné zahájení jednání o smlouvě) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech pro zpracování údajů na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete nabídku zaměstnání, stáhnete svou žádost, odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo nás požádáte o vymazání údajů, budou vámi poskytnuté údaje, včetně zbývajících fyzických dokumentů žádosti, uloženy nebo uchovávány (doba uchovávání) po dobu maximálně 6 měsíců od ukončení uchazečského procesu, aby bylo možné dohledat podrobnosti uchazečského procesu v případě nesrovnalostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

PROTI TOMUTO ULOŽENÍ MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU, POKUD VAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PŘEVAŽUJÍ NAD NAŠIMI ZÁJMY.

Po uplynutí doby uchovávání budou údaje vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat nebo jiný právní důvod pro jejich další uchovávání. Pokud je zřejmé, že bude nutné vaše údaje uchovávat i po uplynutí doby uchovávání (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co se stanou bezpředmětnými. Ostatní zákonné povinnosti týkající se uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.